Optimalisatie en Actualisatie vastgoedplannen Viveste

Viveste

Viveste is een slagvaardige en krachtige woningcorporatie in het Kromme Rijngebied met ruim 7.000 woningen.

Een corporatie, die goed wonen biedt tegen een redelijke prijs/kwaliteit voor mensen met een laag inkomen en voor kwetsbare groepen.

Optimalisatie vastgoedplannen

Om de doelen te kunnen realiseren is goed beheer van de woningen essentieel. De goede dingen doen en de dingen goed doen. Vooral in het onderhoud, beheer en verduurzamen van het vastgoed van Viveste.

Viveste heeft OOG Vastgoedadvies gevraagd mee te denken over het optimaliseren van haar vastgoedplannen. De concrete opdracht is om voor én met Viveste het onderhoud en de verduurzamingsopgave volledig en accuraat te prognosticeren in de Duurzame Meerjaren Onderhoud Plannen (D-MJOP). Dit betekend ook het ontwikkelen van programma’s en processen die hiertoe bijdragen.

De analyse van de bestaande vastgoedplannen en het advies voor optimalisatie en actualisatie van de vastgoedplannen is uitgevoerd. Momenteel worden de adviezen uitgewerkt en worden optimalisaties doorgevoerd. De programmatuur wordt verbeterd en de complexen worden (deels) opnieuw geïnspecteerd. De opbouw en de inhoud van de geoptimaliseerde en geactualiseerde vastgoedplannen sluit aan op de (toekomstige) bedrijfsvoering van Viveste.

Na de optimalisatie van de plannen heeft Viveste een betrouwbare D-MJOP’s van al haar complexen en is de onderbouwing van de vastgoedplannen betrouwbaar en herleidbaar in de programmatuur (O prognose) ondergebracht. En is er een integratie tussen de overige systemen van bedrijfsvoering  van Viveste.

De plannen zijn ook zo ingericht dat deze passen bij de processen en planvorming van de uitvoerende ketenpartners van Viveste.

Samen van vastgoed naar veel beter.