Optimalisatie MJOP en Onderhoudsbeleid GoedeStede

GoedeStede is een woningcorporatie in Almere met ca. 8.000 verhuurbare eenheden die de keuze maakt om meer resultaatgericht te gaan werken en vanuit een regierol de onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed aan te sturen.

Voor een optimaal onderhoud en beheer van de woningvoorraad van GoedeStede dient de programmering van de uit te voeren werkzaamheden beter en slimmer afgestemd te worden op de staat van het onderhoud. Hiervoor moet het werksysteem beter worden  ingericht en de inhoud van de bestaande MJOP (Meerjaren Onderhouds Begroting) worden geactualiseerd.

Het doel van GoedeStede is om onderhoudskeuzes te maken die maximaal aansluiten bij het (onderhouds)beleid van de corporatie. Daartoe dient de kwaliteit van het bezit objectief bepaald en gemeten te worden. Risic –en budgetbeheersing en bewonerstevredenheid zijn daarbij  belangrijke randvoorwaarden. GoedeStede heeft gekozen om de  NEN 2767 systematiek en het gebruik van specifieke MJOP programmatuur toe te passen. Door de onderhoudsbeleidskeuzes volgens een vastomlijnd en gestructureerd proces uit te voeren, kunnen de mogelijkheden van de MJOP programmatuur beter worden benut en komt GoedeStede tot een beter resultaat.

OOG vastgoedadvies optimaliseert samen met de medewerkers van GoedeStede dit proces door  kennis in te brengen in het vaststellen van de juiste beleidsvragen. Nadat samen behoeftes, doelen en kansen zijn vastgesteld wordt er gewerkt aan een plan van aanpak en een procesplan. Vervolgens begeleidt OOG Vastgoedadvies de implementatie van dit plan het proces van uitvoering.